Menu

Obec Chválenice
Chválenice
Kostel svatého Martina

Sbor dobrovolných hasičů Želčany

Ing. Jana Škalová, Ing. Václav Kasl

Léta 2014 - 2015 v SDH Želčany

V loňském roce SDH Želčany oslavil již 85. výročí svého založení. Velkou zásluhu na jeho vzniku měli hasiči ze sousedních Chválenic, kde již hasičský sbor zdárně fungoval. I když se údajně založení připravovalo společně s Chouzováky, zakládajícími členy byli nakonec v drtivé většině obyvatelé Želčan. Důvodem byli neshody mezi Chouzováky a Želčaňáky o umístění hasičského skladiště. To bylo umístěno do Želčan a tak se Chouzováci do nově vznikajícího sboru nehrnuli. Naopak se pokusili založit samostatný  sbor v Chouzovech, který ovšem nikdy nevznikl. Postupně se Chouzováci do želčanského sboru přihlašovali a vzájemná spolupráce obyvatel Chouzov a Želčan trvá až do dnů současných. V novodobé historii SDH Želčany pak prochází neustálým vývojem v celém širokém záběru jeho činnosti od kulturních akcí až po zásahy.

K 1. lednu 2015 má SDH Želčany celkem 63 členů, z toho 11 žen a 25 dětí. Právě vysoké zastoupení dětí v naší členské základně je asi mezi hasičskými sbory unikátní. Družstvo dětí vzniklo před 8 lety, práci s dětmi se věnuje Ing. Jana Škalová se svou sestrou Ing. Alenou Kaslovou. Jako bývalé členky chválenického družstva žen ověnčeného mistrovskými tituly mají dětem co předat a je třeba uznat, že se jim to daří. O tom svědčí četné úspěchy želčanských hasičat. Pro život sboru je důležité, že z řad dětí vychází noví plnohodnotní členové sboru a doplňují soutěžní družstva mužů i žen a samozřejmě rozšiřují dospělou členskou základnu o členy se zájmem o hasičinu.

Pokud se týká mužských soutěžáků, každoročně se účastníme téměř všech závodů v rámci Staroplzeneckého okrsku a soutěží u našich sousedů. V posledních letech naše družstvo poněkud ustoupilo z předních soutěžních pozic, ale generační výměna probíhající v posledních 2 letech, kdy právě z řad dětí přicházejí mladé dravé posily, snad vrátí soutěžní družstvo na lepší pozice.

Dobrovolní hasiči bývají nositeli kultury a tradic na českém venkově, výjimkou není ani dobrovolný hasičský sbor v Želčanech. Kulturní rok zahajujeme tradičním dětským maškarním a „velkým“ hasičským bálem, který si díky neopakovatelné atmosféře malého želčanského sálu nachází další a další příznivce. Pod hlavičkou hasičů se podařilo obnovit velikonoční křístání a samozřejmě se bez hasičů neobejde stavění máje. Podařilo se však zavést i nové akce, již po třinácté se u Želčanského rybníka pořádaly rybářské závody Ploutef fest a každoročně se v květnu pořádají v Chouzovech na rybníce závody dětských hasičských družstev. I zde se podařilo vybudovat tradici a do soutěže se každoročně přihlašuje více než 20 družstev hasičské mládeže.

Loňský soutěžní ročník byl navíc výjimečný oslavami 85. Výročí založení želčanského sboru, kdy soutěži dětí předcházela soutěž dospělých ve speciální štafetě po hrázi rybníka a požárním útoku. Oslavy byly netradiční už svým zahájením, kdy naše hasičata zahájila soutěž zpěvem české hymny a navíc byl na břehu potoka vysvěcen „hasičský“ křížek, který našemu sboru darovala paní Vokounová z Chválenic.

K podzimním hasičským tradicím patří výlovy rybníků. V rámci údržby vodních zdrojů náš sbor pečuje o koupaliště  a rybník v Želčanech a o nový rybník „Na rybníce“ v Chouzovech. Výlovy jsou nejen hezkou společenskou akcí, ale z prodeje ryb náš sbor získává prostředky pro svůj další rozvoj a nákup potřebného náčiní.

Velmi hezkou tradicí se stalo setkání sousedů a zpívání koled na Štědrý den na Želčanské návsi. Na studni před hospodou voní svařák a početná skupina dětí a dospělých zpěváků je se svými koledami předzvěstí Štědrého večera. Samostatnou kapitolou činnosti sboru je pak zásahová jednotka při SDH Želčany. V současné době má 9 členů jmenovaných obcí a úzce spolupracuje s profesionálním  Hasičským záchranným sborem, který se podílí na proškolování našich členů.

Současné složení JSDHo Želčany a její výzbroj naleznete níže. Neodpustím si ale malé připomenutí vývoje naší výzbroje, alespoň ve stručné vzpomínce. Původní skladiště nářadí stávalo kdysi v malém domečku u želčanského rybníka, ve kterém parkovala  v přívěsu motorová stříkačka PS 8, kterou máme v hasičárně pořád.  Za dobu našeho působení k ní přibyla stříkačka PS 12 určená pro zásahy a pro dětská družstva a soutěžní speciál PS 18. Před více než 10 lety OÚ Chválenice pro nás zakoupila „civilní“ Avii A 21 Furgon, kterou jsme svépomocí přebudovali na zásahový a transportní automobil. Jeho uspořádání a úpravy tehdy na setkání hasičských automobilů Pyrocar zaujalo natolik, že se naše auto dostalo až do knihy Hasičské automobily v Čechách. Auto jsme postupně dovybavovali dýchacími přístroji, radiostanicí, motorovou pilou atd. K 80. Výročí daroval sboru Robert Uzel z Chouzov svou Tatru 613. Auto jsme opět svými silami přestavěli na hasičský osobní automobil. Tato Tatra společně s Avii Furgon také vítala rodáky z posledního setkání na Želčanské návsi.

Letošní příjezd rodáků opět přivítají dva automobily, ale technika to bude poněkud jiná. Tatru 613 nebylo v našich silách dále udržovat, jelikož v loňském roce SDH Želčany zakoupilo z vlastních prostředků cisternovou stříkačku  CAS Škoda 706 RTHP. S Tatrou jsme se tedy v letošním roce rozloučili a soustředíme se na vybavování a vylepšování první cisterny v naší historii.

Nejvýznamnější událostí pro členy SDH Želčany byla pomoc při návratů zvonů do kostela sv. Martina ve Chválenicích. Sbor nejenže finančně přispěl na obnovu zvonů, ale aktivně se zapojil k jejich přepravě do chválenického kostela a stejně tak i k instalaci do věže, když čestná jednotka v čele s mladými hasiči přenesla oba zvony – sv. Martina i sv. Václava od oltáře kostela na volné prostranství k jejich vyzvednutí do zvonice. Želčanští a chouzovští hasiči v těchto slavnostních momentech obstáli a bylo nám ctí být aktivní součástí tohoto historického momentu. S touto akcí jsme se přihlásili do soutěže Hasiči roku 2013 a v celorepublikové konkurenci Chválenické zvony přinesli pro SDH Želčany nádherné třetí místo.

Činnost sborů dobrovolných hasičů je dobrovolná a vykonávaná bez nároku na odměnu, ale nemáme tu krásný zážitky?

Družstvo žen má ve sboru nenahraditelnou úlohu. Želčanské ženy pomáhají při všech kulturních i sportovních akcích, zajišťují občerstvení, pomáhají s úklidem před bály apod. V roce 2011 odrostla dětské kategorii první děvčata a mohlo být obnoveno soutěžní družstvo žen, které zahájilo svoji aktivní soutěžní činnost. Ženy se od této doby pravidelně zúčastňují závodů Ligy 9. staroplzeneckého okrsku (série 10 až 14 závodů) včetně okresního kola v požárním sportu. Začátky v Lize nebyly lehké. Ženy se v této Lize umístily v roce 2011 na 4. místě v roce 2012 na 5. místě a v roce 2013 na 8. místě. V posledních dvou letech zabojovaly a obsadily v roce 2014 – 2. místo a v roce 2015 v roce 2014 i 2015 krásné druhé místoV letošním roce běhají ve složení: Jana Škalová, Alena Kaslová, Pavlína Šustrová, Radka Vimrová, Ivetka Kolrosová, Lucie Hajšmanová a Bětuška Jermářová.

Želčanští mladí hasiči v letech 2008 - 2015

Kolektiv mladých hasičů má sice poměrně krátkou historii, první družstvo starších žáků bylo založeno v roce 2008, ale již nyní patří děti mezi špičku v okrese Plzeň-jih a získávají kovy nejcennější. Svoji šikovnost prokázaly děti pouhý rok po svém premiérovém vystoupení tím, že zvítězily v oblastní hasičské Lize „PLAMEŇÁK“ (série 4 závodů v požárním útoku). Od roku 2009, kdy děti tuto Ligu vyhrály poprvé, zatím nenašly přemožitele a vítězí v této Lize každý rok. Jsou držitely již 7 titulů.

Po úspěších starších žáků nebyla nouze o další zájemce a tak v roce 2010 vzniklo i družstvo mladších žáků, kteří rozhodně nezůstávají ve stínu svých starších kamarádů.

Děti byly od počátku velice zvídavé a bystré a tak nezůstalo jen u požárních útoků a začaly se učit i disciplínám hry PLAMEN, které využívají převážně v závodech zařazených do Ligy Mladých hasičů okresu Plzeň-jih. Od roku 2011 se želčanští mladí hasiči účastní pravidelně všech závodů zařazených do této Ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih, kde předvádějí své znalosti a dovednosti. A že je na co se dívat svědčí i jejich krásné umístění v této Lize v posledních 4 letech.

Starší žáci v silné konkurenci ostatních družstev (Dnešice, Dobřany, Oplot) vyhrály tuto Ligu okresu Plzeň-jih hned poprvé v roce 2012, dále pak v roce 2014 a v roce 2015. Pouze v roce 2013 skončili na 2. místě.  Mladší žáci vybojovali v Lize okresu Plzeň-jih v roce 2012 -  2. místo v roce 2013 – 3. místo a nyní jsou na tom stejně jako ti starší v roce 2014 a 2015 tuto Ligu vyhráli.

Jedním z největších úspěchů družstva starších žáků je i vítězství v okresním kole hry PLAMEN a postup do krajského kola. A to se dětem podařilo, za svoji krátkou existenci, již dvakrát, jak v roce 2013, tak v roce 2015. V roce 2013 bojovaly děti na krajském kole hry PLAMEN v Domažlicích a letos v Trnové (okres Plzeň sever), kde obsadily shodně nepopulární 4. místo. Za těmito výsledky je spousty tréninků a práce nejen dětí, ale i vedoucích. Družstvo v roce 2008 založila Ing. Jana Škalová, kde jí byl v začátcích a stále je velkou oporou její manžel Richard Škala, dále pomáhá s tréninky i další vedoucí Ing. Alena Kaslová.

Nejkrásnější na této činnosti je, že se mladí hasiči celoročně zapojují aktivně do činnosti sboru, pomáhají při brigádách (výlov rybníka, čištění koupaliště) pomáhají s organizací kulturních akcí (dětský maškarní bál, velikonoce, májka, rybářské závody), pomáhají při přípravě dětské hasičské soutěže apod.

Odměnou pro všechny, děti i dospělé, je každoroční podzimní výlet, letní hasičský tábor a samozřejmě možnost kulturního i sportovního vyžití na všech hasičských akcích. Závěrem můžeme napsat, že jsme dobrá parta, která vždycky táhne za jeden provaz a kterou „hasiči“ baví. Želčanští mladí hasiči jsou šikovné děti a je moc hezké, že mnozí z nich u hasičů i po skončení své „dětské hasičské kariéry“ zůstávají a zapojují se do činnosti sboru ať při pořádání různých akcí, nebo jezdí na soutěže jako členi ženského či mužského družstva.  

Želčanští hasiči na přelomu let 2014 a 2015

Želčanští mladí hasiči úspěšně zakončili loňský rok. V Lize Mladých hasičů Okresu Plzeň-jih obsadili v obou kategoriích krásná první místa. V oblastní Lize PLAMEŇÁK nenašli starší žáci přemožitele a jsou držiteli již 7. titulů.

Na podzim děti už stihly absolvovat dva závody zařazené do nového ročníku Ligy mladých hasičů okresu Plzeň - jih 2015/2016. Branného závodu, který se konal 3.10.2015 se od nás zúčastnili 3 hlídky starších dětí, které se umístili na 1, 8. a 14 místě z 19 hlídek a jedna hlídka mladších dětí,  která obsadila 5. místo z 18 ti hlídek. O týden později jsme se zúčastnili závodu v Blovicích, kde jsme se staršími žáky obsadili 3.,4. a 11. místo a s mladšími  žáky 6. místo.

Je vidět, že máme do nové Ligy dobře našlápnuto, tak nám držte palce, ať si děti dobře zasoutěží i v letošním roce.

Zima končí a my jsme s dětmi opět začaly trénovat v klubovně alias Kongresovém centru v Želčanech. Nejbližší závody nás čekají 13.2. v Dobřanech, 19. 3. v Oplotě, 24.4. na Chlumu a 8. 5. na domácí půdě v Želčanech.

Je důležité zmínit se i o umístění mužů a žen v Lize 9. okrsku v loňském roce, kde muži vybojovali 6. místo a ženy krásné 2. místo. Opět držíme palce, ať se daří i v letošním roce a ať jim stačí síly jak na závody, tak na spousty brigád, které je čekají.

Srpen

 • dětský hasičský tábor - skvělé zážitky prožilo při táboření ve stanech na Hojsově Stráži na Šumavě 25 dětí a 6 dospěláků

Říjen

 • dětský hasičský výlet na plzeňskou věž a do Techmánie
 • pomoc obci při organizaci akce RODÁCI, prohlídka Chouzov a připravení
 • doprovodného programu v Želčanch, první vystoupení nově založené dětské hasičské hudební skupiny „PIRÁT CHOSÉ“
 • dvoudenní zájezd pro dospělé do vinného sklípku do Březí u Mikulova
 • výlov rybníka v Želčanech na návsi spojený s prodejem čerstvých ryb (kapři, štiky..)

Listopad

 • pestrobarevný lampiónový průvod. Účastníci průvodu malý i velcí prošli oběma vesnicemi: Chouzovy a Želčany a na konci cesty čekalo každého účastníka malé občerstvení v podobě opečených vuřtů, párků a limonády

Prosinec

 • 5. 12. do domácností zavítal Mikuláš, anděl a čerti a přinesli dětem nadílku
 • 24.12 - zpívání vánočních koled v Želčanech na návsi. Vánoční koledy si v tento sváteční čas přišlo zazpívat téměř 100 lidí.
 • 26.12. - výroční valná hromada. Velký sváteční den pro všechny členy sboru a jejich příznivce. Na výroční valné hromadě byla zhodnocena celoroční činnost sboru, byli oceněni dlouholetí aktivní členové, proběhla prezentace nastupujícího družstva mladých mužů a vystoupení dětské hasičské skupiny PIRÁT CHOSÉ.
 • 31.12. 2015 - oslava Silvestra v Kongresovém centru s tradičním během kolem návsi ve spodním prádle či netradičním oblečku

Leden a únor 2016

 • dětským maškarním bálem, který se konal 16.1.2016 a zúčastnilo se jej 49 dětí a 55 dospělých
 • tradičním hasičským bálem, který se konal 6. 2. 2016 opět v Kongresovém centru v Želčanech a stejně jako vloni byla návštěvnost přes 100 lidí.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:12
DNES:232
TÝDEN:478
CELKEM:216325

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na